Ulike jakttider

I de aller fleste land hvor det er lov å jakte, så vil man finne ulike jakttider som man må forholde seg til. Jakttidene er satt der rett og slett for å regulere når folk kan jakte. Det er nemlig ikke slik at man kan få ut å jakte når som helst på døgnet. Det er viktig å følge jakttidene som finnes, både for at man jakter på en godkjent måte, men også for at andre som eventuelt bruker område hvor det som oftest jaktes, skal føle seg trygge på når det ikke pågår jakt.

Når man ser på jakttidene som er satt opp så vil man som oftest se at de er regulert til de ulike artene som man eventuelt har lov til å jakte på. Det er ulikt hva slags arter man har lov til å jakte på, ut i fra hvilket land man skal jakte i. Jakttidene vil også variere ut i fra hvor man skal jakte, så det er viktig å finne ut av det. Det vil for eksempel være jakttid for elg og jakttid for fugler. Jakttidene blir regulert i forhold til forskrifter om jakt og vil også være delegert videre til fylkesmann eller kommune.